Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „МИО Историци“ услуги предлагани, чрез нашия уебсайт и отношенията между „МИО Историци“ и потребителите на уебсайта.

І. Терминология
При прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „МИО Историци“, неправителствена организация, със седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000
Студентски Комплекс 1734, Блок 52

и с адрес за кореспонденция:

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000
Студентски Комплекс 1734, Блок 52

предлагащо услугите от сайт https://www.istorici.com, които са предмет на настоящите Общи условия.

1.2. „IP Адрес” („IP address”) е уникален номер, който служи за идентифициране и връзка между компютри посредством Интернет или локална мрежа.
1.3. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.4. „Информационна система“ е устройство, което е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.5. „Уебсайт“ е обособено място в Интернет мрежата, достъпно чрез своя URL адрес и съдържащо различни по вид информация и файлове.
1.6. „Интернет страница“ е част от уебсайт.
1.7. „Потребител“ е всяко лице, което ползва услугите на дадения уебсайт.
1.8. „Електронна препратка“ е връзка в определена Интернет страница, която позволява препращане към друг информационен ресурс.
1.9. „Случайно събитие“ е непредвидено събитие към момента на сключване на договора, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.10. „Злоумишлени действия“ са действия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към дадената мрежа.

ІI. Предмет на договора
2.1. Услугите на уебсайта предвидени в тези Общи условия се предоставят на потребителя при стриктно спазване на изискванията посочени в договора.
2.2. Достъп до уебсайта и услугите се предоставят на потребителя без предварителна регистрация, с изключение на:
а) Възможност за публикуване на коментари и друго съдържание в сайта.
б) Създаване на потребителски профил.
в) Друг вид услуги достъпни само и единствено за регистрирани потребители.

ІІІ. Съгласие с общите условия
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с всички потребители с или без регистрация, които използват услугите на нашия уебсайт.
3.2. За да има достъп до услугите в т. 2.2. в Общите условия, потребителят трябва да се регистрира в нашия уебсайт https://www.istorici.com , като за целта трябва да се съгласи с настоящите Общи условия. С това си съгласие той декларира, че се е запознал с Общите условия и е длъжен да ги спазва.
3.3. С регистрацията си потребителят получава достъп до всички услуги в нашия сайт.
3.4. При извършване на регистрация потребителят няма право да посочва неверни данни, защото „МИО Историци“ може да откаже регистрацията или да прекрати съществуващата такава.

ІV. Потребителски профил
4.1. Потребителското име и парола представляват уникални кодове от букви, цифри и знаци, чрез които потребителят получава достъп до своя профил и се индивидуализира при ползването на нашите услуги.
4.2. Всеки един потребител има право само на един профил в нашия уебсайт.

V. Сключване на договор
5.1. Договорът се счита за сключен след потвърждаване на съгласие в т. 3.2. в настоящите Общи условия.
5.2. Договорът е в действие до преустановяване на ползването на услугите или до прекратяването му предвидено в Общите условия.

VІ. Изменение в общите условия
6.1. Поради вероятността за законодателни промени или допълване и промяна на услугите, Общите условия могат да подлежат на промени. Тези промени могат да бъдат от различно естество като прекратяване, добавяне или промяна на дадени услуги.
6.2. При извършване на дадена промяна потребителят ще бъде осведомен предварително.
6.3. Вече регистрираните потребители имат право да отхвърлят тези промени в услугите, което ще доведе до автоматично прекратяване на договора.

VІІ. Права и задължения на потребителя
7.1. Потребителят сам осигурява нужното оборудване и достъп до Интернет, за да използва услугите на нашия сайт.
7.2. Потребителят няма право да използва и разпространява съдържанието на уебсайта с търговски цели.
7.3. Потребителят е длъжен да:
а) да спазва настоящите Общи условия, българското законодателство, Интернет етиката и правилата на морала;
б) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Общите условия;
в) да не се представя за друго лице, което не е оправомощен да представя;
г) да не се опитва да осъществи неоторизиран достъп до нашите услуги;
д) да не нарушава чужди права и интереси, като право на собственост или интелектуална собственост.
7.4. Потребителят има право по всяко време да откаже използваните услуги от нашия сайт, като прекрати регистрацията си на посочения e-mail: website@istorici.com

VIII. Права и задължения на „МИО Историци“
8.1. „МИО Историци“ се задължава да предостави нормално ползване на услугите от потребителя.
8.2. „МИО Историци“ няма задължение да наблюдава или контролира начина, по който потребителят използва услугите и не носи отговорност за потребителското съдържание.
8.3. В съответствие с изискванията се съхраняват материали и ресурси използвани от потребителя на сървъра на сайта. „МИО Историци“ има право да предоставя тези материали на държавни органи, когато е нужно за защита на права, интереси и сигурност на „МИО Историци“. или трето лице.
8.4. „МИО Историци“ има право да поставя в сайта съдържание с рекламна форма.
8.5. „МИО Историци“ има право да изпраща до потребителя търговски съобщения с цел информация или реклама.
8.6. „МИО Историци“ има право да преустановява услугите в сайта и да ограничава или спира достъпа на потребители до неговото съдържание без предупреждение.

IХ. Интелектуална собственост
9.1. При използването на услугите предлагани от сайта, потребителят има достъп до различно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или интелектуална собственост.
9.2. Потребителят няма право да използва, съхранява, записва, променя или разпространява публично съдържание, което е обект на интелектуална собственост.
9.3. Правата на интелектуална собственост върху материали, бази данни и други ресурси, публикувани в нашия уебсайт, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

Х. Отговорност и обезщетения
10.1. „МИО Историци“ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
10.2. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност „МИО Историци“ при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор.
10.3. „МИО Историци“ не носи отговорност за вреди, причинени от потребителя на трети лица.
10.4. „МИО Историци“ не носи отговорност за времето, през което сайтът не е бил достъпен поради непреодолима сила.

ХІ. Права на „МИО Историци“ в случай на неизпълнение на задълженията на потребителя
11.1. „МИО Историци“ има право да ограничи или прекрати достъпа на всеки един потребител до сайта без предупреждение, ако с поведението си потребителят нарушава някое право в посочените Общи условия.
11.2. При сигнал за неуместно или нарушаващо правата на дадено лице потребителско съдържание, „МИО Историци“ има право да изтрие или спре достъпа до такова потребителско съдържание без предупреждение.
11.3. Ако при ползване на сайта поведението на потребителя може да представлява административно нарушение или престъпление, „МИО Историци“ има право да съобщи на съответните държавни органи, които да съдействат за идентифицирането на потребителя и доказване на извършеното нарушение.
11.4. „МИО Историци“ не носи отговорност за претърпени вреди от потребителя, които са настъпили след спирането или ограничаването на услугите.

ХІІ. Защита на личните данни
12.1. „МИО Историци“ предприема мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни
12.2. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, „МИО Историци“ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя в момента на регистрацията.
12.3. „МИО Историци“ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на потребителя, освен ако изрично не е посочено несъгласие за това действие.
12.4. Потребителят се съгласява, че „МИО Историци“ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към потребителя, включително и бюлетин, докато е налице регистрация на потребителя в нашия сайт.
12.5. Потребителят се съгласява, че „МИО Историци“има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на потребителя при използването на нашия уебсайт.

ХІІI. Прекратяване на договора
13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът се прекратява и при наличие на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване или прекратяване на поддържането на уебсайта;
б) по взаимно съгласие на страните за прекратяване;
в) при обективна невъзможност на някоя от страните да спазва задълженията в договора;
г) или други предвидени в закона случаи.
13.2. При прекратяване на договора „МИО Историци“ има право да спре достъпа на потребителя до неговия потребителски профил или друга информация в сайта.

ХІV. Други
14.1. Потребителят и „МИО Историци“ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси.
14.2. Потребителят и „МИО Историци“ се задължават по време и след изтичане на договора да не правят публично достояние писмената или устната кореспонденция проведена между тях.
14.3. В случай, че някоя от клаузите се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на целия договор.
14.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението му, се прилагат законите на Република България.

Декларация за съгласие с
Политиката за поверителност
НА „МИО Историци“ ЕООД

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на „МИО Историци“ ЕООД (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната Ви карта.

Абонамент за бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия бюлетин/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: website@istorici.com или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни .

Свържете се с нас по един от следните начини:

„МИО Историци“ ЕООД , данни за контакт: София, Студентски Комплекс 1734, Блок 52 , website@istorici.com, 0888 / 595-501

Ние използваме „Бисквитки“ (Cookies)

Какво представляват „бисквитките“?
Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на използваното от вас крайно устройство. Те са нужни, за да поддържаме сайта си лесен за употреба и могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време. При използването на „бисквитки“ се осигурява оптимизиране на производителността на сайта.

Как се използват „бисквитките“?
При посещението на даден уеб сайт се създава бисквитка, която записва в себе си информация за проведената сесия от потребителя и връща информация към страницата при всяко следващо посещение от страна на потребителя. Тази информация включва запаметените от потребителя предпочитания при използване на сайта, което улеснява потребителя при следващата му сесия. „Бисквитките“ се използват също така за анализ на нашия сайт с цел неговото оптимизиране.
Използваните от нашия сайт „бисквитки“ са Google Analytics и временни „бисквитки“. Google Analytics представлява „бисквитка“ за ефективност, чрез която се прави анализ за използването на нашия уеб сайт. Временните се запазват в устройството за определен срок от време или остават постоянно докато потребителят не ги деактивира. Временните „бисквитки“ служат за автоматично разпознаване на потребител посетил вече един път сайта ни. Те показват какви настройки сте задали и какви продукти сте добавили във вашата виртуална количка.

Какво да направя, ако не желая да използвам „бисквитки“?
В случай, че не желаете да използвате „бисквитки“ може да не се съгласявате с ползването им или да влезете в настройките на вашия браузър и да ги деактивирате. При отказ на използването на „бисквитките“ може да нямате достъп до всички функционалности на сайта.

„Бисквитките“ са три вида:

  • задължителни (essential cookies)
  • за функционалност и ефективност (perfomance and functionality cookies)
  • бисквитки на трети страни

Задължителни – Спомагат за нормалното функциониране на уебсайт, използвайки основните функции като навигация по страници и достъп до защитени зони на уебсайта. Сайтът не може да функционира правилно без тези „бисквитки“. За използването на тези биксвитки не е нужно съгласието на потребителя, защото са от съществено значение за достъп и използване на услугите в нашия уебсайт.
PHPSESSID Запазва състоянието на потребителската сесия през заявките за страници. От съществено значение за работата на сайта.
ASPSESSIONID# Използва се за запазване на състоянието на потребителя на няколко страници в уебсайта.

За функционалност и ефективност – Те не се отнасят към групата на задължителните „бисквитки“, но са препоръчителни, защото помагат за оптимизирането на нашия сайт и подобряват функционалността му при работа с него.

На трети страни – Служат за рекламни цели и създаване на анализи за използването на нашия сайт с цел неговото подобряване. Този тип „бискивитки“ се управлявт от съответните трети страни и не могат да бъдат контролирани от нас. Те също не са задължителни и могат да бъдат изключени от настройките на вашия браузър.

Google Analytics:
_ga Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта.
_gat Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz Тези „бисквитки“ се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия сайт. Ние използваме информацията за съставяне на отчети и за да ни помогне да подобрим сайта. „Бисквитките“ събират информация в анонимна форма, включително броя на посетителите на сайта, откъдето посетителите са дошли на сайта и страниците, които са посетили.

Google reCaptcha:
NID Уникален идентификатор, използван за запомняне на предпочитанията, а понякога и за персонализиране на рекламите.
CONSENT Използва се от Google за настройки за съгласие за „бисквитки“.