26 октомври – ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017


ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017
Тема: „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“
Форумът се организира за четвърта поредна година. През 2017 година организатори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“.
Време и място на провеждане: 26 октомври 2017 г. (четвъртък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 17:00 ч., София, Институт за български език при БАН, Голям салон.

Програма
10:00 – 12:30 ч.
Акад. Михаил Виденов (Българска академия на науките): Социолингвистиката и нейното приложение за изследване на съвременния български език
Проф. Енчо Герганов (Нов български университет): Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарни изследвания на езика
Проф. Мила Димитрива-Вълчанова (Норвежки научно-технологичен университет): Компоненти на езиковата компетентност и тяхното изследване по експериментален път
12:30 – 14:00
Почивка
14:00 – 15:20
Първа дискусионна сесия
14:00 – 14:10: Вехбие Балиева (Великотърновски университет): Интердисциплинарността при съвременните изследвания на билингвизма – възможност или необходимост
14:10 – 14:20: Катя Исса (Университет за архитектура, строителство и геодезия): Бежански асоциации и уроци по човечност
14:20 – 14:30: Красимира Петрова (Софийски университет): Метод на пиктограмите в изследването на концепти
14:30 – 14:40: Борислав Георгиев (Нов български университет): Езиковата антропология като универсален интердисциплинарен подход в изследването на езика
14:40 – 14:50: Палмира Легурска (Институт за български език): Интердисциплинарност, мимезис, наука
14:50 – 15:20: Дискусия
15:20 – 15:40
Почивка
15:40 – 17:00
Втора дискусионна сесия
15:40 – 15:50: Ангел Ангелов (Софийски университет): Думите като социолингвистични маркери
15:50 – 16:00: Красимира Алексова (Софийски университет): Методи за обработка на емпирични социолингвистични данни
16:00 – 16:10: Петя Бъркалова (Пловдивски университет): Изреченската структурография – преоборудване на синтаксиса и пресечна точка с други науки
16:10 – 16:20: Елисавета Балабанова (Университет по библиотекознание и информационни технологии): Интердисциплинарен подход за идентифициране на изречения с участието на адюнкти и вметнати конструкции (върху корпус с XML описания)
16:20 – 17:00: Дискусия

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, с разширяване на изследователската парадигма чрез отчитане на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. В нея може да се коментират както различни видове интердисциплинарни изследвания, така и взаимодействието им с основни лингвистични дисциплини. Възможно е да се представят методи, заимствани от математиката, логиката и физиката, прилагани в семантични, граматични и фонологични изследвания, както и да се разгледат по-общи въпроси, например:

–Какво е интердисциплинарност в лингвистиката и дали социолингвистиката, психолингвистиката, когнитивистиката, невролингвистиката и компютърната лингвистика са езиковедски дисциплини, в които се прилагат методи на изследване от други науки?
– Какво превръща едно езиковедско изследване в интердисциплинарно и не са ли всички съвременни езиковедски изследвания в някаква степен интердисциплинарни?

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за интердисциплинарността в езиковедските изследвания.
За въпроси – forum@ibl.bas.bg .
Очакваме Вашата регистрация за участие на адрес: http://dcl.bas.bg/forum2017/ .
От oрганизаторите
Източник: http://ibl.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *