Приписките – сред призивите на средновековните български книжовници за духовен живот

Георги Канев

Един от изключителните извори за душевността на българските средновековни книжовници са така наречените първични приписки. Приписките са бележки, които оставят в полето на средновековните ръкописи различни лица – автори, преписвачи или ползватели на ръкописите. Първични приписки са наричат онези от приписките, които оставят създателите (автори, компилатори или преписвачи) на нов ръкопис. Известните приписки от средновековни български ръкописи  в периода X – XIV в. са изцяло върху творби от православната християнска традиция – богослужебни книги, поучения и жития. Всички книжовници, които са ни оставили такива приписки са възпитани в православната традиция, а по-голямата част от тях са и монаси.

Изследователите на средновековните български приписки посочват, че по правило първичните приписки имат определена схема – славословия за Господа, информация за направата на ръкописа (какво, кога, по чия воля и от кого се изписва), молитва за пишещия или други лица и молба читателят да бъде снизходителен спрямо грешките на книжовника. Наред с тези често срещани данни се попада на различна информация, която предава лични впечатления и може да включва сведения за управление на владетели, светителство на църковни йерарси, войни, бедствия, както и израз на лична болка, нужди и поучения. Така, например, истинското име на въстаническия водач на българските селяни, който става и български цар, Ивайло, е известно благодарение само на един извор – приписка към Четириевангелие от 1279 г. Останалите извори, които ни информират за Ивайло не го посочват по име, а само чрез прозвища.

Информацията, която можем да извлечем от приписките за мисълта на българските книжовници се открива в онези пасажи, чрез които книжовниците се опитват да оставят полезно наставление от себе си към всички бъдещи ползватели на книгата. Тези поучения могат да се разделят на три основни групи: 1) изтъкване живота на Божиите угодници като пример на християните; 2) възвеличаване на Божието слово и полезността на книгата; 3) напомняне на нуждата от спасение и изобличаване суетата на света.

Добра илюстрация на първата от трите тематични групи поучения е приписката на Вася Граматик от XIII в. Той, за да настави своите читатели да следват примера на Божиите угодници, пише: „С Божията помощ проправих малка пътека, а този, който иска да върви по нея, ще съумее, с наставленията на Светия Дух, да си проправи широк път. Не онзи, който веднъж е минал през непроходимата пътека, а много пъти е вървял по нея, опознава всичките й завои. И като ги научи и му станат известни, води по нея братята. Такива благи избраници водят хората във вселената, или иначе казано, в посадената от Бога ливада, където преминава животът на слушащите тези думи в името на Иисуса Христа, нашия Господ, амин.

Много интересна от тази група е и приписката на монах Исай Серски към превода, който прави на св. Дионисий Ареопагит. За да се реши да превежда от гръцки, важна за Исай е молбата и настояването на митрополита на Сяр – Теодосий. Книжовникът пише: „И мисля, че подобаваше да се подчиня на този Божествен мъж, който чрез великия Дионисий бе приел просвещение от ангелите. Защото той (св. Дионисий Ареопагит) е истински Божи човек и ако някой друг е имал житие, което е приятно за слушане и спасително и полезно за подражание, то той не само имаше изкусен и поучителен език, но житието му беше безкрайно и много полезно за подражание.” По-нататък авторът затвърждава с допълнителни доводи вече казаното.

Посочените приписки влизат в познат коловоз на християнската духовност. Това е отправеният към всички хора призив към съвършен или поне донякъде християнски живот. В тази връзка Петър Черноризец (X в.) пише за човека в едно от своите похвални слова: „И ако не може да живее като добрите християни … то поне като слабите и немощни християни да живее.“ В случая приписките се явяват допълнителен подтик към това предписание.

Тематика на втората група поучения в приписките – за прослава на Божието слово и писаното слово като дар Божи – е много широко застъпен акцент в средновековната българска, а и въобще в славянската православна литература.  Словото, като велик Божи дар и важна разлика между човека и животните, е средството, с което се влиза в контакт с невидимия свят – за възхвала на Бога, чрез молитва или заклинание. Преписването на църковни книги спада към сферата на духовния труд, който крие в себе си възможност за спасение, както за полагащия го, така и за този, който ползва плодовете от труда. В разглеждания пример приписките се явяват утвърждаване на този акцент от православната духовност. Една срещана в няколко приписки метафора е  сравнението на Божието слово с мед, който е винаги сладък, независимо от блюдото си. Така и Господнето откровение е винаги спасително, независимо от правописна грешка или външния вид на книгата. В тази връзка може да се посочи приписката към Октоих от XIV в., в която се казва:  „Пишещите ръце изгниват и се стриват на прах, а писанията, дори и да са груби думите, пак са Божии и остават во веки.”

Обикновено книгите с Божии слова са означавани като „душеполезни”, „спасителни” и особено често ,под влияние на Псалтира – като „извор” – животочен, с жива вода и други. Така, в приписка от Лаврентиевия сборник се казва: „…всички Божествени книги са подобни на извор с чисти води и всеки, който пристъпи с усърдие към тях, се напоява с животворна вода, водеща към вечния живот.” Сходно сравнение откриваме в Похвалата, която пише монах Симон в така нареченото Лондонско четириевангелие от времето на цар Иван Александър. Описано е голямото внимание и многото средства, което царят отделя за съставянето на ръкописа „…не поради външния му вид…, но заради вътрешното излияние на божественото слово…”. Трети подходящ пример откриваме в сборник с 16 слова на св. Григорий Богослов. В приписка към текста преписвачът Пръвослав изтъква „…тази книга е като извор – който я разгърне с усърдие, за да я чете, ще напои душата си с животворна и вечна вода и вовеки няма да ожаднее.”

В третата група от разглежданите поучения към първични приписки се обръща внимание на широко застъпените принципни черти на християнската духовност – суетата на света и борбата на християнина за достоен живот пред Господа. Така в контекста на приписката си от така наречения Висарионов патерик от 1346 г., преписвачът – монах Висарион – пише на своите читатели, че „…всички ще умрем като смъртни…” , наставлява към правилен живот и припомня: „Цялата човешка слава е като тревата. Тревата изсъхва и цветът и отпада, а словото пребъдва от род в род”, и моли четящите да се помолят за него. Сходен мотив има и в приписка към книга Паренесис на Ефрем Сирин от XIV в. Авторът напомня на съдещите го от високоумие, че: „…всеки от вас, каквото и да си мисли, е смъртен пред нашия Господ и Спасител.” По същия повод преписвачът, йеромонах Методий, пише в своя приписка отново към поучения на св. Ефрем Сирин (средата на XIV в.): „… който преписва или чете, да не злослови или хули, припомняйки си, че никой от човеците не е съвършен, освен единствен Бог – Нему слава во веки веков.”  Подобно отношение, но в по-кратък и изчерпателен начин предава и книжовникът Вълчо в Добрейшовото евангелие: „Пиши и приписвай, Вълчо грешниче, защото ръката изгнива, а славата Божия остава вовеки.”

В заключение трябва да се посочи, че освен приписките с поучения, които разкриват сърдечното настроение на книжовниците, има и още няколко особено отличителни черти, които се срещат много често в бележките към ръкописите. При общо изследвани 120 приписки от периода X – XIV в. се установява, че при 54 е налице молитва към Господ или светец в полза на автора или на друго лице; на 38 има прошение четящите да не осъждат пишещия за допуснатите от него грешки; на 35 авторите проявяват смирение като се обявяват за грешни и недостойни люде, а на 45 славословят Господ, на Когото се и уповават. Всичко това ни подтиква към мнението, че българският средновековен книжовник е духовна личност, която не само пише по духовни въпроси, но и живее живота си по въпросния начин. Творбите, които българският средновековен книжовник съставя и личните му поучения към тях имат една основна цел – да подтикнат читателя да осмисли своя живот и да избере най-достойният начин да го изживее. Не на последно място се разкрива и огромното уважение на средновековния книжовник към писаното слово и грамотността, чрез която предаването на православното Предание не би било възможно.

Заглавна снимка: https://howlingpixel.com/

Източник: https://www.diakonia.bg/

Свързани публикации:

Паметта на св. Димитър Басарбовски и народоукрепяващите сили на българската култура – Георги Канев

„За героите от нашето време“ – бележки върху моралните качества на войника по свещеническа беседа от Първата световна война – Георги Канев

„Застъпник от видимите ни врагове противни“ – службата на св. цар Петър и неговият владетелски облик – Георги Канев

Благочестието, милосърдието и короната – духовното наследство св. цар Петър I Български – Георги Канев

Бележки върху състоянието на Църковното Предание в България през втората половина на X в. – Георги Канев

Св. Иларион Мъгленски – един от закрилниците на българските земи – Георги Канев

Мястото на средновековна България в прославлението на св. Иларион Мъгленски – Георги Канев

Йоан Екзарх – първият български философ – Георги Канев

Неврокопски митрополит Серафим и неговата забележителна духовно-пастирска и социална дейност – Георги Канев

Св. Наум Охридски – чудотворният просветител на българската църква – Георги Канев

Старобългарският книжовник Черноризец Петър и неговото книжовно наследство – Георги Канев

Милостивата проява на цар Иван Асен II след битката при Клокотница през 1230 г. – Георги Канев

Стълбове на вярата: Източноправославното монашество – Георги Канев

Делото на Св. св. Кирил и Методий в историята на България и православните славяни – Георги Канев

Българинът Св. Михаил Киевски – първият митрополит на новопокръстените руски земи – Георги Канев

Заветът на Свети Иван Рилски – Георги Канев

Св. Георги Загорски, св. Петър Мъгленски и св. княз Боян-Енравота – Георги Канев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *